ระบบเฝ้าดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติ (EnvironmentalMonitoring System: EMS) SMS X200  Series Monitoring

SMS X200 ระบบเฝ้าดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Environmental Monitoring System: EMS)  IT Business Critical Continuty 

- เป็นระบบเฝ้าดูและแจ้งเตือนอัตโนมัติของศูนย์ คอมพิวเตอร์  โดยรองรับสัญญาณจาก

อุปกรณ์ ที่ส่งมาให้ เมื่อเกิดความผิดปกติ เช่น UPS Alarm, Air Conditioning Alarm, Fire Suppression

Alarm, High Sense Smoke Detector Alarm เป็นต้น 

การทำงานของระบบเฝ้าดู และแจ้งเตือนอัตโนมัติ ทำงานเมื่อเกิดความผิดปกติ ของ

 

อุปกรณ์ ต่างๆ ขึ้น ให้ ทำการแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์ เคลื่อนที่ของผู้ ดูแลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติในรูปของ

ข้อความ (Short Message Service:  SMS)  รวมทั้งบันทึกเหตุการณ์  วันและเวลาที่เกิดเหตุการณ์ นั้นๆ เพื่อ

สามารถนำกลับมาวิเคราะห์หาสาเหตุความผิดปกติได้

ระบบเฝ้าดู และแจ้งเตือนอัตโนมัติที่ทำการติดตั้งสามารถแสดงผลและควบคุมผ่าน

 

Web Brower interface (HTML)

- สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบ SMS ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ 

สามารถส่ง E-mail ไปยังผู้ดูแลระบบได้

 

 
 
 
   
         
         
         
         
         
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 269,868